Vedtægter for malergruppen AZURMALERNE

Foreningens navn, hjemsted og formål:

§1 Foreningens navn er AZURMALERNE. Foreningens hjemsted er Farum Kulturhus i Furesø Kommune.

§2 Foreningens formål er at skabe et fællesskab for borgere, der er aktive med tegning, akvarelmaling, akryl/oliemaling samt grafik.

 

Medlemmer, kontingent m.m.

§3 Foreningen optager voksne medlemmer, der aktivt vil deltage i et fællesskab i malegrupper og deltage i arbejdet med at passe et fælles samlingssted samt hjælpe med eventuelle udstillinger.

§4 Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamling

§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal, dog 2/3 af stemmerne ved ændring af vedtægter eller evt. opløsning af foreningen. Der kan gives fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent

 2.  Beretning fra bestyrelsen

 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4.  Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer

 5.  Fastsættelse af kontingent

 6.  Valg af formand (i ulige år)

 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 8.  Valg af 2 suppleanter

 9.  Valg af 1 revisor og en suppleant

10.  Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.

 

Bestyrelsen

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, formand + 2 medlem i ulige år og 2 i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. (Ved foreningens start vælges ialt 3 medlemmer.)

 

Regnskab og tegningsret

§7 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

Ophør

§9 Såfremt foreningen opløses tilfalder evt. formue Kulturhusets udstillingsvirksomhed.

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling 4. september 2003

Ændringer 13. marts 2006 og 26. marts 2007 og 27. marts 2008 og 25.marts 2015